GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działają na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 310 z późn. zm.).

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiszni Małej, powołanej przez Wójta Gminy Wisznia Mała wchodzi 5 osób. Są to przedstawiciele służb z terenu gminy, którzy przeszli szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Przewodnicząca GKRPA: Aldona Konopacka, tel. 071-308-49-23

Członek GKRPA: Joanna Boćko-Sornat

Członek GKRPA: Magdalena Szatkowska

Członek GKRPA: Agnieszka Gaweł-Karwatka

Członek GKRPA: Waldemar Zakrzewski

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana jest do inicjowania działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień.

Celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomocą rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.