Opublikowano: 06.09.2019

 

 

 


Opublikowano: 31.08.2019

 


 

Podprogram 2019 – opóźnienie rozpoczęcia

 

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności.

Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.

W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone się o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później. KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa.  Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki – ilość koncentratu pomidorowego została zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach.

Bardzo ubolewamy nad powstałą sytuacją. Mamy nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu był jak najkrótszy.


Opublikowano: 19.07.2019

 

 

PODPROGRAM 2018 – efekty

 

 1. 1.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej z terenu województwa dolnośląskiego przy współpracy Bankiem Żywności we Wrocławiu realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. 2.   Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 392 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa dolnośląskiego, gminy Wisznia Mała

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 17,995  ton żywności;

  1464 paczek żywnościowych;

 

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 392 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne – 1 spotkanie dla 10 uczestników

• Żywieniowe – 1  spotkanie dla 10 uczestników

• Kulinarne – 1 spotkanie dla 23 uczestników

 

 


Opublikowano: 07.07.2019


Opublikowano: 17.06.2019

GRADOBICIE I ULEWY

Wójt  Gminy Wisznia Mała informuje o możliwości udzielenia pomocy finansowej:

 

A. Budynki i Lokale Mieszkalne

Pomoc finansowa udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona  na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi, zwanych dalej „zdarzeniem klęskowym”.

Pomoc przyznawana jest rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, prowadzącym, w dniu wystąpienia zdarzenia klęskowego, gospodarstwo domowe w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym zniszczonym lub uszkodzonym w wyniku tego zdarzenia.

Dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które w wyniku klęski żywiołowej poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych, przewidziana jest specjalna pomoc finansowa, realizowana w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej ul. Wrocławska 2, tel. 71 310 68 32.

Podstawą do określenia wysokości przyznawanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej.

Szczegóły w załączniku Nr 1.

 

B. UPRAWY ROLNE

Istnieje możliwość zgłaszania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Gospodarstwa rolne lub działy specjalne produkcji rolnej, mogą zostać uznane za dotknięte niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym: powodzią, deszczem nawalnym, gdy spełnią poniższe warunki:

 • gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię 1 ha (fizycznego lub przeliczeniowego).
 • minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,10 ha.
 • Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnicy mogą złożyć w Urzędzie Gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
 • Dla poszkodowanych gospodarstw rolnych w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny możliwe jest udzielenie pomocy w postaci kredytów „klęskowych” na wznowienie produkcji rolnej (kredyt obrotowy) oraz przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków gospodarczych, ciągników i urządzeń rolniczych, plantacji wieloletnich (kredyt inwestycyjny) oraz pomoc finansowa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki.

Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.

Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Druk wniosku wraz z załącznikami do pobrania ze strony Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html

Szczegóły w załączniku Nr 2.


Opublikowano: 17.06.2019

 


Opublikowano: 10.06.2019

 

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenie dobry start 300 +, świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2019/2020

 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2019 r.

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r.

 Prosimy o nie wysyłanie wniosków przed wyżej określonymi datami.

 

Szczegółowa informacja dotycząca terminów składania wniosków

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

( wzór wniosku: https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1.pdf/6c9e6696-9850-cc09-f2d1-7a0a3b69b5b5 )

Termin składania wniosków elektronicznych

Od 1 lipca 2019 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

nastąpi do 31 października 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r.

nastąpi do 30 listopada 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. nastąpi do 31 grudnia 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

nastąpi do 31 stycznia 2020 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

nastąpi do 29 lutego 2020 r.

ZASIŁKI RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI

 

Termin składania wniosków elektronicznych

Od 1 lipca 2019 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

nastąpi do 30 listopada 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2019 r. do 31 października 2019 r. nastąpi do 31 grudnia 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

nastąpi do 29 lutego 2020 r.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

( wzór wniosku:. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Termin składania wniosków elektronicznych

Od 1 lipca 2019 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

nastąpi do 31 października 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r.

nastąpi do 30 listopada 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. nastąpi do 31 grudnia 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

nastąpi do 31 stycznia 2020 r.

Czytaj więcej...

 


Opublikowano: 10.06.2019

 

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków na nowy okres zasiłkowy uwzględniające zmiany w przepisach które będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

Świadczenie wychowawcze 500+

 

Od kiedy można składać wnioski:

      Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca 2019 r. wyłącznie w wersji elektronicznej, natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r. Dla wniosków złożonych od dnia 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone na okres do 31 maja 2021 r.

Czytaj więcej...


Opublikowano: 10.06.2019

 

Zmiany w programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznia Małej informuje, że dnia 16.05.2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał zmiany do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Czytaj więcej...


Opublikowano: 31.05.2019

 


Opublikowano: 08.04.2019

 

 

 

  Zapraszamy do udziału w projekcie

DOBRA PRACA - w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej.

Oferujemy płatne staże połączone z możliwością odbycia kursów

przygotowujących oraz szkoleń zawodowych. Dodatkowo -

zapewniamy doradztwo prawne, zawodowe i psychologiczne.

 

 

Projekt zakłada bezpośrednią i indywidualną pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem. Dzięki bogatej ofercie staży. szkoleń oraz wsparcia uczestnicy projektu zyskują możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji społecznych - a w konsekwencji uzyskują szansę wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Główną formą wsparcia jest udział w płatnych, 3-miesięcznych stażach zawodowych (ponad 1600 zł netto miesięcznie), z możliwością podjęcia dalszej pracy.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe warunki:

 • powyżej 15 roku życia,
 • zamieszkujące obszar Dolnego Śląska
 • zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (III profil pomocy),
 • bierne zawodowo(nie pracujące i nie uczące się), co do których występuje przesłanka związana z wykluczeniem społecznym, tj. m.in. osoby niepełnosprawne, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby opuszczające pieczę zastępczą.

 

WYSOCE PREMIOWANE JEST ZGŁOSZENIE OSOBY WRAZ Z DEKLARACJĄ

PODMIOTU DOTYCZĄCĄ PRZYJĘCIA JEJ NA STAŻ

 

Osoby zakwalifikowane do projektu będą miały możliwość odbyć staż w tzw. podmiotach ekonomii społecznej - a więc m.in. spółdzielniach socjalnych, fundacjach, centrach integracji społecznej, zakładach aktywności zawodowej. Zakres obowiązków i tematyka stażu zostaną ustalone między Uczestnikiem, Instytucją Przyjmującą na staż oraz naszym biurem.

W ramach wsparcia przewidzianego w projekcie uczestnicy otrzymują:

 1. Płatny, 3-miesięczny staż, pozwalający zdobyć doświadczenie zawodowe i praktyczne umiejętności (stypendium stażowe w wysokości ponad 1600zł netto miesięcznie);
 2. Indywidualny Plan Rozwoju, opracowany przy współpracy z coachem, psychologiem i doradcą zawodowym.
 3. Udział w warsztacie wyjazdowym: Rozwój osobisty z elementami integracji.
 4. Udział w warsztatach stacjonarnych:
  • ABC poszukujących pracy - w tym tworzenie CV, autoprezentacja;
  • Wolontariat w praktyce i alternatywne formy zatrudnienia;
  • Podmiot ekonomi społecznej;
 5. Doradztwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, prawne);
 6. Refundowane szkolenie/kurs podnoszący kompetencje lub kwalifikacje zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym (np. grafika komputerowa, obsługa maszyn, zarządzanie projektami - szkolenia do 1000 zł/osobę);

Dodatkowo podmioty biorące udział w projekcie otrzymują wsparcie finansowe w postaci refundacji lub dodatku do wynagrodzenia opiekunów stażystów - średnio 500zł brutto miesięcznie przez cały okres trwania stażu.

 

 

KONTAKT:

Aleksandra Rak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Olejarz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 71 796 30 00

Lub w naszej siedzibie przy ullicy Menniczej 1, 50-057 Wrocław.

 

 

 

 

 


Opublikowano: 08.03.2019

 

 

 

 

Program Pomocy Dzieciom

 

stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

 

 

 

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium  jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. 

Wnioski przyjmujemy do dnia 30 marca 2019 roku

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

 

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego

1% KRS: 00000 14574

Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80

www.spes.org.pl ∙ e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dokument do pobrania.

 


Opublikowano: 12.02.2019

 

 

 

ZAPROSZENIE

 Związek Sybiraków, Koło w Obornikach Śląskich, informuje, że dnia 10 lutego 2019 r. (w niedzielę), o godz. 14 00, organizowane jest spotkanie Sybiraków, Ich rodzin i sympatyków. Spotkanie odbędzie się w Pałacu w Brzeźnie. Podczas spotkania i wspólnego biesiadowania będzie możliwość poznania innych Sybiraków, wymiany wspomnień, dotknięcia „żywej historii”.

Na spotkanie serdecznie zapraszamy.

 

 

W imieniu Organizatorów

Elżbieta Kusztal

 

 

 


Opublikowano: 11.01.2019

Człowiek jest wielki nie przez to,

co posiada, lecz przez to, kim jest,

nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej składam serdeczne podziękowanie za włączenie się do Akcji pn. "I TY możesz zostać Świętym Mikołajem w Gminie Wisznia Mała” edycja 2018.

Do grona osób/firm wspierających Akcję przyłączyli się:

BMW Stando Service, Flott Sp. z o.o. / Oho / Mr. Tortini, Komplex Sp. zo. o. Sp, "Klimwent" Kamil Kostecki, Toczenie cnc Lechpol Wrocław, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, Triplex, Wena – Hotel, ToDo Dorota Biegańska, ZAMPOL S. C. R. Rajca, A. Jędrzejczyk, Hotel Ptak Edward Ptak Machnice, Karczma Miłocin, New – Deal, Sajon Sp. zo.o. Sp.k, uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Małego Księcia w Wiszni Małej, Robert Tarnowski, Marta Kordas, Krystyna Krawczyk, Dorota Worach, Ewelina Kopczewska, Piotr Hulbój, Jadwiga Nasionek, młodzież z Hufca Pracyoraz Pani Komendant Agnieszka Januszowska, jak również osoby prywatne, które chciałyby pozostać anonimowe.

 

Przekazane przez Państwa dary uświetniły ten niezwykły wieczór Wigilijny, dając naszym podopiecznym nadzieję na lepsze jutro.

 

DZIĘKUJEMY

 

Jednocześnie życzymy Noweg Roku spełniającego marzenia, pełnego wiary, optymizmu, szczęścia i powodzenia.

 

Kierownik i Pracownicy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wiszni Małej

 

 


Opublikowano: 19.12.2018

 

“Seniorze, nie daj się!"

 
 

Seniorze nie daj się - GRS Żmigród

Seniorze, nie daj się - GRS Wińsko

 Seniorze nie daj się - GRS Niechlów

 

 

 

 


Opublikowano: 18.12.2018

 

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w przyznawaniu Kart Dużej Rodziny

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej informuje, iż zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r, poz. 1832, ze zm.) od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Karta jest przyznawana:

1) rodzicom (rodzicowi) lub małżonkowi rodzica na czas nieokreślony,

2) dziecku

a) w wieku do ukończenia 18 roku życia,

b) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego albo w szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowanie ukończenie nauki,

c) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wielu powyżej 18 roku życia – na czas trwania orzeczenia

d) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

e) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce

W przypadku ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny wniosek należy złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Składając wniosek o przyznanie Kart przedstawia się w szczególności:

 1. w przypadku rodzica oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

 2. w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej- oświadczenie o planowanym terminie ukończenie nauki w danej placówce,

 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawianiu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny jest to system zniżek dla całej rodziny wielodzietnej. Wielodzietne rodziny posiadając KDR mają możliwość korzystania z katalogu szerokich ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych w całym kraju.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

 

 

 


Opublikowano: 22.11.2018

 

List do Pracowników Socjalnych
z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

 

Wielce Szanowni Państwo,

tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego obchodzimy w wyjątkowym czasie, gdyż rok 2018 został ogłoszony z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka przez Sejm RP Rokiem Ireny Sendlerowej, która całe swoje życie poświęciła pracy socjalnej. Dzień po dniu, przez lata robiła to, co czuła, że robić powinna – zmieniała świat. Swoim życiem pokazała, że pojedynczy człowiek może bardzo wiele, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Kładąc na szali własne życie, wraz ze współpracownikami przyczyniła się do uratowania tysięcy żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Z pożogi wojennej wyszła z podniesioną głową, rzucając się w wir pracy, by dalej nieść pomoc potrzebującym. Celująco zdała swój egzamin z człowieczeństwa.

Irena Sendlerowa przemawia do nas w swojej prawdziwości, skromności, odwadze i autentyczności słowami: „Żałuję tylko jednej rzeczy – mogłam zrobić więcej. To uczucie żalu będzie mi towarzyszyć aż do momentu śmierci…”

Także Państwo, pracownicy socjalni, swoją wiedzą, troską i pracą, wspieracie rodziny, które nie radzą sobie w codziennym życiu. Sprawiacie, że ludzie odzyskują wiarę i zaczynają z optymizmem patrzeć w przyszłość. To właśnie Wam powierzają swoje troski i zmartwienia ci, którzy często nie mają do kogo się zwrócić.

Jako Rzecznik Praw Dziecka, dziękując za Państwa ważną i niezwykle potrzebną pracę, proszę jednocześnie o zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby najmłodszych. W każdej rodzinie dzieci powinny czuć się bezpieczne, być otoczone troską i właściwą opieką. Nie wolno nam ich zawieść. To nasz wspólny obowiązek i wspólna odpowiedzialność.

Pracownik socjalny to nie tylko zawód, to misja i ogromna odpowiedzialność. W Dniu Pracownika Socjalnego (21 listopada) życzę, żeby wszystkim pracownikom i pracownicom socjalnym przyświecało przesłanie największej z Was, Patronki roku 2018, Kawalera Orderu Uśmiechu – Ireny Sendlerowej: „Każdemu kto tonie, należy podać rękę…”. Niech Irena Sendlerowa będzie Waszą patronką i drogowskazem!

z wyrazami szacunku

Marek Michalak

Z poważaniem

Dział Komunikacji Społecznej

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

 

 


Opublikowano: 07.11.2018

 


Opublikowano: 06.02.2018

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa dolnośląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

 

Czytaj więcej...


Opublikowano: 08.10.2018

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej 

 

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej –  701 zł (wzrost o  11%),

 • dla osoby w rodzinie – 528 zł (wzrost o  3%).

 Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

 • maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 645 zł,

 • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

kwota minimalna– do wysokości 647 zł,

            kwota maksymalna– do wysokości 1 376 zł (wzrost o  3%),

 • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763 zł,

 • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł.

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1358/1

 

 


Opublikowano: 26.08.2018

 

Ważne Dla Rodziny: pamiętaj o terminach!

 

Trwa składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy oraz o świadczenie dobry start. Pamiętaj, że świadczenie otrzymasz tylko wtedy, jeśli wniosek złożysz w odpowiednim terminie.

Im wcześniej złożymy wniosek, tym szybciej świadczenie do nas trafi. Warto też pamiętać, żeby nie przegapić terminu złożenia wniosku. W przeciwnym razie rodzina albo pozbawi się prawa do wybranego świadczenia (dotyczy to programu „Dobry Start”), albo na jego przyznanie i wypłatę będzie musiała dłużej poczekać (np. w programie „Rodzina 500+”).

Świadczenie dobry start

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane drogą online od 1 lipca danego roku do 30 listopada, a w przypadku wniosków składanych drogą papierową w urzędzie – od 1 sierpnia do dnia 30 listopada.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

 Kiedy wypłata świadczenia?

 Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. W przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.

 Świadczenie wychowawcze – Rodzina 500+

 Wniosek  o 500+ składamy co roku aż do ukończenia przez dziecko 18 lat. Każdy wniosek dotyczy jednego okresu, na jaki są przyznawane pieniądze. Okres przyznawania pieniędzy z programu Rodzina 500+ trwa 12 miesięcy — od 1 października do 30 września kolejnego roku.

 Wnioski są przyjmowane drogą elektroniczną – online – od 1 lipca natomiast wnioski papierowe składane osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty są przyjmowane przez urzędy od 1 sierpnia.

 Od kiedy wypłata?

 Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi najpóźniej do 31 października. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

 W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

 Świadczenia rodzinne

 Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przyjmowane od 1 lipca online, a w przypadku wniosków składanych drogą papierową – od 1 sierpnia.

 Kiedy wypłata?

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 listopada do 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy, czyli od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

 Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane drogą elektroniczną – online – od 1 lipca natomiast wnioski papierowe składane osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty są przyjmowane przez urzędy od 1 sierpnia.

 Kiedy wypłata?

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z FA na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje najpóźniej do 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 grudnia tego roku.

 

 

 


Opublikowano: 23.08.2018

 

Bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu

Szkoła kompetencji językowych i komputerowych”.

 

Zapraszamy do udziału:

 1. w bezpłatnych szkoleniach językowych orgaznizowanych w ramach projektu „Szkoła kompetencji językowych i komputerowych”, finansowanych ze środków EFS, na terenie woj. dolnośląskiego w okresie od września 2018 do grudnia 2019 r. Szkolenia skierowane są do osób, które pragną nauczyć się języków obcych lub podnieść swoje kompetencje językowe z j. angielskiego, niemieckiego i francuskiego oraz

 2. w bezpłatnych szkoleniach komputerowych organizowanych w ramach projektu „Szkoła kompetencji językowych i komputerowych”, finansowanych również ze środków EFS, na terenie woj. dolnośląskiego w okresie od września 2018 do grudnia 2019 r. Szkolenia skierowane są do osób, które pragną podnieść swoje kompetencje komputerowe i nauczyć się korzystania z komputera w życiu codziennym i zawodowym. W trakcie zajęć osoby zapoznają się m. in. z zasadami pisania tekstów, dokonywania obliczeń, poszukiwania informacji w Internecie, wypełniania formularzy elektronicznych, obsługiwania poczty elektronicznej i bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.

Uczestnikami projektu mogą zostać:

 • osoby w wieku 25-49 lat o niskich kwalifikacjach zawodowych ( ukończenie max. szkoły ponadgimnazjalnej), osoby powyżej 50 roku życia ( bez ograniczenia niskim wykształceniem).

 • zamieszkujące subregion wrocławski (tj. Gminę Wrocław, Miasto i Gminę Jelcz-Laskowice, Miasto i Gminę Kąty Wrocławskie, Gminę Siechnice, Gminę Trzebnica, Miasto i Gminę Sobótka, Miasto Oleśnica, Gminę Długołęka, Gminę Czernica, Gminę Kobierzyce, Gminę Miękinia, Gminę Oleśnica, Gminę Wisznia Mała, Gminę Żórawina, Miasto i Gminę Oborniki Śląskie, powiat Miasto Wrocław).

Dla osób biorących udział w projekcie zapewniamy:

 • szkolenie z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego, każde po 4 semestry (240h), zakończone programem formalnej oceny i certyfikacji nabytych kompetencji;

 • najlepszą kadrę trenerską;

 • kameralne, 12-osobowe grupy i przyjazną atmosferę;

 • profesjonalne materiały szkoleniowe i dydaktyczne;

 • miejsce i terminy szkolenia dostosowane do potrzeb grupy.

Lub

 • szkolenie komputerowe prowadzące do nabycia kompetencji A+B (152h), zakończone programem formalnej oceny i certyfikacji nabytych kompetencji;

 • najlepszą kadrę trenerską;

 • kameralne, 15-osobowe grupy i przyjazną atmosferę;

 • profesjonalne materiały szkoleniowe i dydaktyczne;

 • miejsce i terminy szkolenia dostosowane do potrzeb grupy (przy zebraniu 15-osobowej grupy istnieje możliwość organizowania szkolenia w miejscu zamieszkania uczestników).

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY dzięki współfinansowaniu za środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

 

Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić oraz dostarczyć do biura projektu dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty są dostępne w biurze projektu (adres poniżej) i na stronie internetowej: https://dolnoslaskiekompetencje.projektyefs.pl 

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie biura:

ul. Świdnicka 12-16 (3 piętro)

50-068 Wrocław

tel: 604 580 165

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.