ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej z siedzibą 55-114 Wisznia Mała ul. Wrocławska 2, działając jako Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „dowóz gorących jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie gminy Wisznia Mała” przez okres od 5.09.2016r. do 30.06.2018r. (oraz w razie wystąpienia potrzeby również w okresie ferii zimowych i 1 miesiąca ferii letnich) prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiszni Małej o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.):

 

Czytaj więcej: wynik

 

WNIOSKI O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

PRZYJMOWANE BĘDĄ OD DNIA 1 KWIETNIA 2016

  • Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  - zał. nr 1
  • Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne  dziecko   do wniosku powinny dołączyć  zał. nr 2 t.j oświadczenie  o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym  od osób fizycznych osiągniętych w roku 2014. Oświadczenie to powinni wypełnić wszyscy  pełnoletni  członkowie rodziny będące w składzie rodziny.
  • W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody opodatkowane na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym  osoba ta składa oświadczenie zał. nr 3
  • w przypadku  rolników  osoba składa oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - zał nr 4

 

 

Rodzina 500 plus” już w kwietniu

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

 

Czytaj więcej: Rodzina 500+

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Współfinansowanyz Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej, jako Organizacja Partnerska o zasięgu Lokalnym, dnia 1 września 2015 r. podpisał umowę na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015.

 

Czytaj więcej: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

U W A G A !

 

OD 3 LUTEGO (PONIEDZIAŁEK)

ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 2 W WISZNI MAŁEJ

(DAWNY BUDYNEK PRZYCHODNI)

 

ZMIANIE ULEGŁY RÓWNIEŻ NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH

DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:

tel. 71 310 68 32

fax. 71 310 53 59